rozbiorka domu

Pozwolenie na rozbiórkę – czy można ja robić bez pozwolenia? Praktyczny poradnik

Często zdarza się, że jesteśmy zmuszeni przeprowadzić rozbiórkę budynku. Przyczyną takiego przedsięwzięcia mogą być walory estetyczne, bezpieczeństwo lub chęć postanowienia nowego budynku. Nasuwa się jednak pytanie: Czy konieczne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – czy jest możliwe?

Zgodnie z Prawem budowlanym, rozbiórka budynku traktowana jest jako roboty budowlane. Niestety ograniczają nas wymagania, które dotyczą procedur oraz pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z prawem, możemy przeprowadzić rozbiórkę w przypadku, gdy:

 • Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków
 • Budynki nie są objęte ochroną konserwatorską
 • Budynki mają poniżej 8 metrów
 • Budynek jest w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości
 • Obiekty nie należą do terenu Ministra Obrony Narodowej

Oczywiście w takim wypadku konieczne jest zgłoszenie rozbiórki właściwemu organowi, należy również określić rodzaj, sposób i zakres wykonywania rozbiórki. Organ ten ma prawo nałożyć na nas obowiązek uzyskania pozwoleń dotyczących tego czy rozbiórka nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Dodatkowo może wymagać od nas przedstawienia danych o obiekcie.

Rozbiórkę bez pozwolenia możemy wykonać tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • Istnieje realne zagrożenie życia
 • Istnieje zagrożenie mienia

Należy jednak pamiętać, że nawet w tych wypadkach mamy obowiązek zgłoszenia rozbiórki.

  Kolejność prac wykończeniowych w domu – 20 najważniejszych kroków

koparka rozbiera dom

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy należy je uzyskać? Zgłoszenie rozbiórki budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku jest konieczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy ma on powyżej 25m2 powierzchni. Pozwolenie jest konieczne także w sytuacji, gdy stoi on blisko granicy działki i ma powyżej 8 metrów wysokości.

Rozbiórka budynku gospodarczego – czy wymaga innych pozwoleń?

W sytuacji chęci rozbiórki budynku gospodarczego nie wymagane jest pozwolenie, pod warunkiem, że nie jest on wpisany w rejestr zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz ma poniżej 8 metrów wysokości. Bez pozwolenia możemy również przeprowadzić rozbiórkę obiektów oraz urządzeń budowlanych, które nie podlegają ochronie zabytków.

Rozbiórka budynku gospodarczego – czy wymaga innych pozwoleń?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego, zależnie od typu, lokalizacji i wielkości budynku wymaga pozwolenia lub zgłoszenia. Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Dokumenty można złożyć w miejscu zamieszkania lub w miejscu, gdzie zlokalizowany jest budynek do rozbiórki.

Konieczna jest także zgoda właściciela budynku, jeśli wyburzający nie jest jego właścicielem. Jeśli jest on objęty ochrona konserwatorską lub ochroną zabytku konieczna jest także zgoda konserwatora zabytków. Może wydać on pozwolenie wykluczając budynek z rejestru pod warunkiem, że zagraża on bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Jest również możliwa częściowa rozbiórka budynku gospodarczego, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest ona zagrożenie i grozi zawaleniem.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Rozbiórkę można przeprowadzić posiadając pozwolenie lub na zgłoszenie. W pierwszym przypadku jest to możliwe, gdy budynek niema więcej niż 8 metrów wysokości nie stoi on od granicy działki w odległości, która niema mniej niż połowa jego wysokości. W drugim przypadku należy zgłosić rozbiórkę w Urzędzie Miasta na prawach powiatu lub starostwa.

  Zalety i działanie bakterii do szamba

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie należy dołączyć:

 • Zgłoszenie rozbiórki – w którym należy zamieścić informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz sposób wszystkich wykonywanych prac
 • Pisemne oświadczenie właściciela obiektu
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 • Jeśli budynek ma być rozebrany za pomocą wybuchu, konieczna jest dokumentacja strzałowa
 • Kopia pełnomocnictwa, jeśli jest taka potrzeba
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty skarbowej
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Szkic usytuowania budynku do rozbiórki
 • Projekt rozbiórki budynku

Należy pamiętać, by dokumenty były kompletne, ponieważ Urząd na pewno sprawdzi czy żadnych dokumentów nie brakuje i w razie konieczności wyznaczy termin na ich dostarczenie. Organ ma również prawo w ciągu 21 dni odmówić pozwolenia na rozbiórkę, jeśli uzna, że bezpieczeństwo mienia i ludzi jest zagrożone. Jeśli uzna on, że istnieje zagrożenie pogorszenia stanu środowiska lub warunków sanitarnych to może on wymagać od nas uzyskania pozwoleń na rozbiórkę.

Jeśli organ zauważy jakieś nieścisłości, będzie wymagał od nas poprawy wniosku w wyznaczonym terminie. Jeśli nie zrobimy tego

Jeśli Urząd wyda nam decyzję negatywną, możemy odwołać się w ciągu 14 dni. Niezależnie od tego czy zgłoszenie złożymy je do Prezydenta czy starosty, to wniosek zawsze rozpatruje wojewoda. Jeśli chodzi o odwołanie to rozpatrzy go Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

rozbiorka domu mlotem pneumatycznym

Projekt rozbiórki budynku – co to jest?

Oprócz tego, że do rozbiórki potrzebne jest pozwolenie, konieczne jest również dołączenie projektu. Na to czy jego dołączenie jest konieczne ma wpływ, między innymi:

 • Lokalizacja budynku do rozbiórki
 • Rodzaj konstrukcji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu
 • Gabarytu budynku

Projekt rozbiórki na pewno należy dołączyć do wniosku w sytuacji, gdy:

 • Ściana rozbieranego budynku ma wspólną z innym budynkiem
 • Ma on ponad 8 metrów wysokości
 • Jego konstrukcja jest skomplikowana
  Grubość wylewki na ogrzewanie podłogowe - jaka powinna być?

Osoba, która wykonuje projektu rozbiórki powinna ocenić stan obiektu. Powinna ona posiadać uprawnienia do projektowania lub posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – co może grozić? Kary za nielegalną rozbiórkę

W sytuacji, gdy zaczęliśmy rozbiórkę budynku bez pozwolenia traktowane to jest jako samowolka budowlana, podlega to niestety karze. Należy pamiętać, by absolutnie nie zaczynać wyburzania zaraz po złożeniu wniosku o pozwolenie lub przed upływem trzydziestodniowej karencji. Kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia może być naprawdę dotkliwa:

 • Pouczenie
 • Kara pieniężna
 • Pozbawienie wolności

Najbardziej dotkliwa kara czy pozbawienie wolności nakładana jest za rozbiórkę obiektów zabytkowych i chronionych. Grozi za to od 2 do 5 lat pozbawienia wolności.

Kto może rozpocząć rozbiórkę bez pozwolenia?

Rozbiórkę budynku może zacząć osoba, która posiada pozwolenie lub osobiście dokonała zgłoszenia w sprawie rozbiórki. Nie powinna jednak zrobić tego wcześniej niż 30 dni od daty zgłoszenia.

Podsumowanie

Pozwolenie na rozbiórkę budynku na granicy działki jest obowiązkowe. Odległość obiektu od granicy absolutnie nie może wynosić więcej niż połowa jego wysokości. Należy pamiętać o zebraniu kompletu dokumentów, by skrócić czas oczekiwania na decyzje, w innych wypadku będzie wymagał od nas poprawek lub dostarczenia brakujących dokumentów, co najzwyczajniej przedłuży czas oczekiwania na pozwolenie.